Committees

General Chairs

Dan Meng, IIE, Chinese Academy of Sciences, China

Program Committee Chairs

Feng Liu, IIE, Chinese Academy of Sciences, China
Shouhuai Xu, University of Texas, San Antonio, USA
Moti Yung, Snapchat Inc. & Columbia University, USA

Publicity Committee Chairs

Habtamu Abie, Norwegian Computing Center, Norway
Hongchao Hu, National Digital Switching System Engineering & Technological R&D Center, China
Wenlian Lu, Fudan University, China
Sheng Wen, Swinburne University of Technology, Australia
Xiaofan Yang, Chongqing University, China
Qingji Zheng, Robert Bosch RTC, Pittsburgh, USA

Journal Special Issue Chair

Sheng Wen, Swinburne University of Technology, Australia

Program Committee Members
TBA


Organizing Committee Chairs

Feng Liu, IIE, Chinese Academy of Sciences, China


Organizing Committee Members

Dingyu Yan, IIE, Chinese Academy of Sciences, China
Yaqin Zhang, IIE, Chinese Academy of Sciences, China
Kun Jia, IIE, Chinese Academy of Sciences, China